Podmienky s informácií o zákazníkoch


Obsah


 1. rozsah
 2. záver
 3. odňatia
 4. Ceny a platobné podmienky
 5. Dodacie a prepravné podmienky
 6. výhrada vlastníctva
 7. Zodpovednosť za vady (záruka)
 8. Uplatňovanie darčekových poukážok
 9. Rozhodné právo
 10. Alternatívne riešenie sporov


1) Rozsah1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Wolfgang Mohr, konajúcej podľa „Mora-Racing“ (ďalej len „predávajúci“), sa vzťahujú na všetky zmluvy o dodávke tovaru, ktoré spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „zákazník“) s Predávajúci, pokiaľ ide o tovar, ktorý zobrazuje predávajúci vo svojom internetovom obchode. Zahrnutie vlastných podmienok zákazníka je týmto v rozpore, pokiaľ nie je dohodnuté inak.1.2 Tieto podmienky sa primerane vzťahujú na zmluvy o dodaní poukážok, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.1.3 Spotrebiteľom v zmysle týchto obchodných podmienok je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právnu transakciu na účely, ktoré nie sú väčšinou ani komerčným, ani nezávislou odbornou činnosťou. Podnikateľom v zmysle týchto obchodných podmienok je fyzická alebo právnická osoba alebo právne partnerstvo, ktoré pri uzatváraní právnych transakcií vykonávajú svoju obchodnú alebo samostatnú odbornú činnosť.
2) Záver2.1 Popisy produktov obsiahnuté v internetovom obchode predávajúceho nepredstavujú záväzné ponuky zo strany predávajúceho, ale slúžia na predloženie záväznej ponuky zo strany zákazníka.2.2 Zákazník môže ponuku predložiť pomocou online objednávkového formulára integrovaného v internetovom obchode predávajúceho. Po vložení vybraného tovaru do virtuálneho nákupného košíka a prejdení procesu elektronickej objednávky zákazník zadá právne záväznú ponuku zmluvy o tovare v nákupnom košíku kliknutím na tlačidlo, ktoré ukončuje proces objednávania. Zákazník môže ponuku predložiť predávajúcemu aj telefonicky, e-mailom, poštou alebo online kontaktným formulárom.2.3 Predávajúci môže prijať ponuku zákazníka do piatich dní, • zaslaním písomného potvrdenia objednávky alebo potvrdenia objednávky v textovej podobe (faxom alebo e-mailom) zákazníkovi, v takom prípade je prijatie potvrdenia objednávky u zákazníka rozhodujúce, alebo
 • - dodaním objednaného tovaru zákazníkovi, v takom prípade je rozhodujúci prístup tovaru k zákazníkovi, alebo -
 • požiadaním zákazníka, aby zaplatil po predložení objednávky.


Ak existuje niekoľko vyššie uvedených alternatív, zmluva sa uzatvára v čase, keď nastane prvá z vyššie uvedených alternatív. Lehota na prijatie ponuky začína plynúť dňom nasledujúcim po dátume odoslania ponuky zákazníkom a končí piatym dňom po odoslaní ponuky. Ak predávajúci neakceptuje ponuku zákazníka v uvedenej lehote, považuje sa to za odmietnutie ponuky, v dôsledku čoho už zákazník nie je viazaný svojím vyhlásením o úmysle.2.4 Ak je vybraný spôsob platby „PayPal Express“, platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb PayPal (Európa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (ďalej len „PayPal“), s výhradou služby PayPal - Podmienky použitia, ktoré sú k dispozícii na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full alebo - ak zákazník nemá účet PayPal - za podmienok platieb bez účtu PayPal, si môžete pozrieť na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Ak si zákazník počas procesu online objednávania zvolí ako spôsob platby „PayPal Express“, vystaví platobný príkaz aj na PayPal kliknutím na tlačidlo, ktoré ukončí proces objednávania. V takom prípade už predávajúci deklaruje prijatie ponuky zákazníka v okamihu, keď zákazník spustí proces platby, kliknutím na tlačidlo, ktoré dokončí proces objednávky.2.5 Pri odoslaní ponuky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho sa text zmluvy predávajúcim po uzavretí zmluvy uloží a po odoslaní objednávky zákazníkom sa odošle v textovej podobe (napr. E-mailom, faxom alebo listom) zákazníkovi. K ďalšiemu poskytovaniu textu zmluvy zo strany predávajúceho nedochádza. Pokiaľ si zákazník pred odoslaním objednávky zriadil používateľský účet v internetovom obchode predávajúceho, údaje objednávky sa archivujú na webovej stránke predávajúceho a zákazník k nim má bezplatný prístup prostredníctvom svojho používateľského účtu chráneného heslom poskytnutím zodpovedajúcich prihlasovacích údajov.2.6 Pred záväzným odoslaním objednávky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho môže zákazník identifikovať možné chyby vstupu pozorným prečítaním informácií zobrazených na obrazovke. Účinným technickým prostriedkom na lepšie rozpoznanie vstupných chýb môže byť funkcia zväčšenia prehľadávača, pomocou ktorej je zväčšené zobrazenie na obrazovke. Zákazník môže svoje zadania opraviť v rámci procesu elektronického objednávania pomocou obvyklých funkcií klávesnice a myši, kým neklikne na tlačidlo, ktoré ukončí proces objednávania.2.7 Pre uzavretie zmluvy je k dispozícii nemecký a anglický jazyk.2.8 Spracovanie objednávky a kontakt sa zvyčajne vykonáva prostredníctvom e-mailu a automatizovaného spracovania objednávky. Zákazník musí zabezpečiť, aby ním uvedená e-mailová adresa uvedená pri spracovaní objednávky bola správna, aby bolo možné na túto adresu dostávať e-maily zaslané predávajúcim. Zákazník musí predovšetkým pri použití filtrov SPAM zabezpečiť, aby mohli byť doručené všetky e-maily odoslané predajcom alebo tretími stranami poverenými spracovaním objednávky.
3) Odstúpenie3.1 Spotrebitelia majú spravidla právo na odstúpenie od zmluvy.3.2 Ďalšie informácie o práve na odstúpenie od zmluvy nájdete v storno podmienkach predajcu.4) Ceny a platby4.1 Pokiaľ nie je v popise produktu predávajúceho uvedené inak, uvedené ceny sú celkové ceny vrátane zákonnej dane z obratu. Akékoľvek ďalšie náklady na doručenie a prepravu, ktoré môžu vzniknúť, sú uvedené osobitne v popise príslušného produktu.4.2 V prípade dodávok do krajín mimo Európskej únie môžu vzniknúť ďalšie náklady, za ktoré predávajúci nenesie zodpovednosť a ktoré znáša zákazník. Patria sem napríklad náklady na prevod peňazí úverovými inštitúciami (napr. Poplatky za prevod, poplatky za kurz) alebo dovozné clá alebo dane (napr. Clá). Takéto náklady môžu vzniknúť aj v súvislosti s prevodom finančných prostriedkov, ak sa dodávka neuskutoční do krajiny mimo Európskej únie, ale zákazník uskutoční platbu z krajiny mimo Európskej únie.4.3 Možnosti platby budú zákazníkovi oznámené v online obchode predávajúceho.4.4 Ak bola dohodnutá platba vopred bankovým prevodom, platba je splatná ihneď po uzavretí zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodli na neskoršom termíne splatnosti.4.5 Pri platbe prostredníctvom platobného spôsobu ponúkaného spoločnosťou PayPal je platba spracovaná poskytovateľom platobných služieb PayPal (Európa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (ďalej len „PayPal“), v rámci služby PayPal - Podmienky použitia, ktoré sú k dispozícii na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full alebo - ak zákazník nemá účet PayPal - za podmienok platieb bez účtu PayPal, si môžete pozrieť na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.4.6 Ak je vybraný spôsob platby „Kredit PayPal“ (platba na splátky cez PayPal), predajca priradí svoju žiadosť o platbu spoločnosti PayPal. Pred prijatím vyhlásenia predajcu o pridelení vykoná spoločnosť PayPal kontrolu kreditu pomocou poskytnutých údajov o zákazníkovi. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníkovi spôsob platby „PayPal Credit“ v prípade negatívneho výsledku testu. Ak je spôsob platby „Kredit PayPal“ schválený spoločnosťou PayPal, zákazník musí zaplatiť čiastku faktúry spoločnosti PayPal podľa podmienok určených predajcom, ktoré sú mu oznámené v internetovom obchode predávajúceho. V takom prípade môže platiť PayPal iba s účinkom oddlženia. Avšak aj v prípade postúpenia pohľadávky zostáva predávajúci zodpovedný za všeobecné dotazy zákazníkov napr. B. o tovare, dodacej lehote, odoslaní, vrátení, reklamácii, vyhlásení o odvolaní a vrátení alebo dobropise.4.7 Ak vyberiete jeden z platobných spôsobov ponúkaných platobnou službou „Shopify Payments“, platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko (ďalej len „Stripe“). Jednotlivé spôsoby platby ponúkané prostredníctvom Shopify Payments sú zákazníkovi komunikované v online obchode predávajúceho. Na spracovanie platieb môže Stripe využiť ďalšie platobné služby, na ktoré sa môžu vzťahovať špeciálne platobné podmienky, o ktorých môže byť zákazník zvlášť informovaný. Ďalšie informácie o „Shopify Payments“ sú k dispozícii na internete na https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.4.8 Ak je vybraný spôsob platby „Faktúra PayPal“, predajca priradí svoju žiadosť o platbu spoločnosti PayPal. Pred prijatím vyhlásenia predajcu o pridelení vykoná spoločnosť PayPal kontrolu kreditu pomocou poskytnutých údajov o zákazníkovi. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníkovi spôsob platby „Faktúra PayPal“ v prípade negatívneho výsledku testu. Ak je spôsob platby „Faktúra PayPal“ povolený službou PayPal, musí zákazník zaplatiť sumu faktúry spoločnosti PayPal do 30 dní od prijatia tovaru, pokiaľ spoločnosť PayPal nestanovila iný platobný termín. V takom prípade môže zaplatiť spoločnosti PayPal iba s účinkom oddlženia. Avšak aj v prípade postúpenia pohľadávky zostáva predávajúci zodpovedný za všeobecné dotazy zákazníkov napr. B. o tovare, dodacej lehote, odoslaní, vrátení, reklamácii, vyhlásení o odvolaní a vrátení alebo dobropise. Ďalej platia Všeobecné podmienky používania pre nákup na účet od PayPal, ktoré si môžete pozrieť na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.4.9 Ak je zvolený spôsob platby „inkaso PayPal“, služba PayPal zhromaždí sumu faktúry z bankového účtu zákazníka po vydaní príkazu na inkaso SEPA, najskôr však po uplynutí lehoty na poskytnutie predbežných informácií v mene predávajúceho. Predbežné oznámenie je akákoľvek komunikácia (napr. Faktúra, politika, zmluva) so zákazníkom, ktorá oznamuje debet prostredníctvom SEPA inkasa. Ak inkaso nie je splatené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na účte alebo z dôvodu uvedenia nesprávnych bankových údajov, alebo ak zákazník namieta proti inkasu, hoci na to nie je oprávnený, je povinný znášať poplatky, ktoré vzniknú príslušnej banke, ak je za to zodpovedný. .
5) podmienky Prepravné5.1 Dodanie tovaru sa uskutočňuje na expedičnej trase na dodaciu adresu uvedenú zákazníkom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri spracovaní transakcie je rozhodujúca dodacia adresa uvedená pri spracovaní objednávky predajcu.5.2 Tovar, ktorý je dodávaný špedíciou, sa dodáva „zadarmo curbside“, teda až po verejný curbside najbližšie k adrese dodania, pokiaľ nie je v informáciách o preprave v online obchode predávajúceho uvedené inak a pokiaľ nie je dohodnuté inak.5.3 Ak dôjde k zlyhaniu dodávky tovaru z dôvodov, za ktoré zodpovedá zákazník, nesie zákazník primerané náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu. To neplatí, pokiaľ ide o náklady na dopravu, ak zákazník efektívne využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ ide o náklady na vrátenie, pokiaľ zákazník efektívne využije svoje právo na zrušenie, použijú sa ustanovenia uvedené v pravidlách zrušenia predajcu.5.4 V prípade samozberu predajca najskôr informuje zákazníka emailom, že tovar, ktorý si objednal, je pripravený na vyzdvihnutie. Po obdržaní tohto e-mailu si môže zákazník po konzultácii s predávajúcim tovar prevziať v sídle predávajúceho. V takom prípade nebudú účtované žiadne náklady na dopravu.5.5 Poukážky sa zákazníkovi poskytujú takto: • stiahnutím
 • e-mailom
 • poštou6) Výhrada vlastníctvaAk predávajúci vopred, vyhradzuje si právo na vlastníctvo dodaného tovaru až do úplného zaplatenia dlžnej kúpnej ceny.


7) Zodpovednosť za vady (záruka)


7.1 Ak je zakúpená vec vadná, platia ustanovenia zákonnej zodpovednosti za vady.


7.2 Zákazník je vyzvaný k reklamácii u dodávateľa na dodaný tovar so zjavným poškodením pri preprave a o tom informovať predávajúceho. Ak zákazník nedodrží, nemá to žiadny vplyv na jeho zákonné alebo zmluvné nároky z vád.
8) Uplatňovanie darčekových poukážok8.1 Poukazy, ktoré je možné zakúpiť prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „darčekové poukazy“), je možné uplatniť iba v internetovom obchode predávajúceho, pokiaľ nie je na poukážke uvedené inak.8.2 Darčekové poukážky a zostávajúci zostatok darčekových poukážok je možné uplatniť do konca tretieho roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola poukážka zakúpená. Zvyšný kredit bude zákazníkovi pripísaný do dátumu exspirácie.8.3 Darčekové poukážky je možné uplatniť iba pred dokončením procesu objednávky. Následná fakturácia nie je možná.8.4 Na jednu objednávku je možné uplatniť iba jeden darčekový poukaz.8.5 Darčekové poukazy je možné použiť iba na nákup tovaru a nie na nákup ďalších darčekových poukážok.8.6 Ak je hodnota darčekového poukazu nedostatočná na pokrytie objednávky, na vyrovnanie rozdielu je možné zvoliť jeden z ďalších spôsobov platby ponúkaných predajcom.8.7 Zostatok darčekového poukazu sa nevypláca v hotovosti ani sa neplatí úrok.8.8 Darčeková poukážka je prenosná. Predajca môže s vybíjaním uskutočniť platby príslušnému vlastníkovi, ktorý uplatní darčekovú poukážku v internetovom obchode predávajúceho. To neplatí, ak má predávajúci vedomosť alebo je v hrubej nedbanlivosti oboznámený s nepovolením, právnou nespôsobilosťou alebo nedostatkom oprávnenia príslušného vlastníka.9) Rozhodné právoPrávo Spolkovej republiky Nemecko sa uplatňuje na všetky právne vzťahy medzi stranami s výnimkou zákonov o medzinárodnom nákupe hnuteľného tovaru. Pokiaľ ide o spotrebiteľov, táto voľba práva sa uplatňuje iba vtedy, ak sa poskytovaná ochrana nezruší záväznými ustanoveniami právneho poriadku štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklý pobyt.
10) Alternatívne riešenie sporov10.1 Európska komisia poskytuje platformu pre riešenie sporov online pod týmto odkazom: https://ec.europa.eu/consumers/odrTáto platforma slúži ako kontaktné miesto na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich zo zmlúv o online nákupe alebo poskytovaní služieb týkajúcich sa spotrebiteľa.10.2 Predávajúci nie je povinný ani ochotný zúčastniť sa postupu urovnávania sporov pred spotrebiteľským rozhodcovským senátom.